Samrådsyttrande för E22 AB rörande sträckan Ronneby Öst och Nättarby

E22 AB ställer sig positiva till att en ombyggnation av sträckan Ronnerby Öst och Nättarby genomförs. E22 AB:s vision är en europaväg som är en robust förbindelse genom sydöstra Sverige, och förespråkar därför motorväg längs med hela sträckningen. Vi ställer oss därför mycket positiva till att den byggnation som genomförs också syftar till att göra hela sträckan till motorväg.

Tillgängligheten är helt avgörande för tillväxten och i förlängningen för människors välbefinnande i Blekinge, Sydostregionen och förlängningen även hela Sverige. Exempelvis har Sydsvenska Handelskammaren i ett flertal rapporter visat på effekten av E22:an som en genomgående tvåfilig motorväg, exempelvis i ”Närhetseffekten – Hur bättre infrastruktur leder till högre produktivitet” som finns att läsa här.

Vi menar därför att motorvägsbeslutet är den viktigaste aspekten av den planerade utbyggnaden att bevara, oavsett vilken av sträckningarna som beslutas om. Lösningar där kompromisser görs kring motorvägsutbyggnaden bör undvikas oberoende av vilken sträckning som beslutas om. Vi förordar även en skyndsam byggnation och beslutsprocess, då vi sett flera exempel där beslutsprocessen dragit ut på tiden och därmed försenat viktiga utbyggnationer.

Sammanfattningsvis meddelar därför E22 AB att;

  • Att vi ställer sig positiva till nuvarande plan på utbyggnation av motorväg för sträckan Ronneby Öst – Nättarby.
  • Att processen om beslut går så skyndsamt fram som möjligt, och att detta inte försenar en viktig utbyggnation för sydöstra Sverige.

Hela dokumentet hittar du här