Remissvar – Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Förslaget i korthet
Trafikverket bedömer att ett sammanhängande vägnät som uppgår till cirka 450 mil kan upplåtas för längre lastbilar inom en snar framtid. Det finns ett antal mindre brister som skulle behöva åtgärdas på längre sikt. Kostnaderna för detta bedöms uppgå till cirka 150 miljoner kronor. Vägnätet som åsyftas utgörs av ett flertal olika sträckningar, men vårt svar kommer att fokusera på delen som angår väg E22. Delar av denna väg skulle kunna upplåtas inom ett år, men sträckan mellan Karlskrona och Norrköping beräknas kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2025.

E22 AB:s synpunkter
Vi ser positivt på samtliga sex förslag som presenteras i rapporten. För relativt små investeringar kan stor nytta för såväl samhället, näringslivet och miljön göras. Vi ser även positivt på möjligheten att skyndsamt genomföra de investeringar som krävs för att tillåta längre transporter på det utpekade vägnätet, då behovet av fungerande transportsträckor i denna region är av största vikt på grund av avsaknaden av järnvägsförbindelser. Därav är det också av största relevans att hela sträckningen bör kunna göras tillgänglig för längre transport så skyndsamt som möjligt.

Avsaknaden av järnvägsförbindelser är även en bidragande orsak till varför vi önskar se en breddning av väg E22. Detta då vägen är en transportled med många industritäta samhällen, men också för att behovet av en mer trafikerad transportled också måste följas av åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Extra tydligt blir detta på sträckorna genom Mönsterås samt Söderköping, som är i akut behov av utbyggnation. Det är också viktigt att betona att även de anslutande vägarna till E22 bör anpassas efter de nya transporterna då många industrier inte ligger i direkt anslutning till vägen.

Vi vill även understryka behovet av de investeringar som krävs på E22 för att möjliggöra dessa lägre transporter. E22 är central för sydöstra Sveriges godsflöden och det är av yttersta vikt att de planerade investeringarna genomförs enligt tidsplan.

  • E22 AB ställer sig positivt till förslaget att tillåta längre transporter på det utpekade vägnätet och poängterar vikten av att de planerade infrastrukturinvesteringar som krävs genomförs enligt plan.
  • E22 AB betonar också vikten av att inom snar framtid besluta om utbyggnad av E22 genom Mönsterås samt förbifart Söderköping.

Sydsverige 1 oktober 2019

Mikael Blomqvist
Ordförande

Stephan Müchler
VD

Hela remissvaret hittar du här