Målsättningen för E22 AB är att E22 ska ha lägst 4-fältsstandard hela sträckan från Norrköping till Trelleborg. Men alla investeringar som höjer säkerheten och ökar framkomligheten är viktiga.

Vägen är ca 56 mil lång och i dagsläget består den av dryga 20 mil motorväg och ca 9 mil motortrafikled. Alltså är det ungefär halva vägens sträcka som fortfarande varken är motorväg eller motortrafikled.

Nedan finns en karta som visar de större investeringar som gjorts längs med vägen sedan år 2000. Där är det möjligt att välja mellan ”Klart” och ”Planerat”, standard på vägen samt årtal för byggstart. Kostnaderna är angivna i löpande priser.
Källa: Trafikverket