E22 – sydöstra Sveriges pulsåder

Debattartikeln publicerades i Barometern 2022-02-21.

För E22 AB är det givet att ställa sig bakom att Sverige ska bli världens första fossilbränslefria välfärdsland och att järnvägen har en nyckelroll för att ta oss dit.

Det betyder dock inte att det går att bortse från att järnvägen saknas på det stråk i Kalmar län där de funktionella sambanden är som starkast och där flest människor dessutom bor, utmed Östersjökusten.

E22 AB vill till infrastrukturministern poängtera att E22 fyller den funktion som en kustjärnväg borde fylla, det vill säga livsnerven för person- och godstransporter i och genom Kalmar län. Starka storregionala vägstråk där det saknas järnväg bör därför generellt få en framlyft position i förslag till nationell plan, och det med en tydlig ambition om att åtgärda de sista så kallade flaskhalsarna.

Genomfart Mönsterås och även sträckan genom Verkebäck i Västerviks kommun är att betrakta som de sista större flaskhalsarna efter att redan namngivna investeringar på hela stråket har genomförts, varför båda objekten behöver namnges som investeringsobjekt i Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. En avsiktsförklaring är undertecknad av Trafikverket och Mönsterås kommun. Objektet är därmed i allra högsta grad att betrakta som planeringsmoget.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med de tre länen i sydöstra Sverige tagit fram en rapport som bland annat pekar på vikten av att stärka infrastrukturen för att stärka produktivitet och hållbar tillväxt i sydöstra Sverige. Satsningar på infrastruktur som kortar restider och förstorar arbetsmarknadsregioner är av avgörande betydelse för att regionen fullt ut ska kunna bidra till Sverige AB:s positiva utveckling.

Denna del av Sverige har en stor andel tillverkande industrier som bidrar till landets exportintäkter, bland annat Södra i Mönsterås och Scania i Oskarshamn.

Att bygga bort flaskhalsen genom Mönsterås skulle starkt bidra till förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning och transporter av gods. Genom att åtgärda genomfart Mönsterås skulle dessutom en ökad trafiksäkerhet uppnås.

Mikael Blomqvist, ordförande E22 AB

Karin Helmersson, ordförande regionala utvecklingsnämnden och ägarrepresentant Kalmar län E22 AB