Förbifart Bergkvara

E22 AB har tagit del utav underlaget till det samråd som Trafikverket har utlyst inför planeringen av projektets vägplan. Till att börja med vill E22 AB framföra uppskattning för det lättillgängliga sättet Trafikverket presenterar materialet på.

Vidare ställer vi oss positiva till den analys som Trafikverket gör av det rådande läget och vikten av ombyggnationen. Bergkvara kan, som Trafikverket själva uttrycker det, definitivt beskrivas som en ”missing link” längs med E22. Det är därför glädjande att Trafikverket slagit fast i tidigare ÅVS att vägen bör byggas om i ny sträckning väster om Bergkvara. I dagsläget går trafikstråket rakt igenom orten. Det medför buller och osäkra trafiksituationer för boende i Bergkvara. Det är inte värdigt en europaväg som dessutom ingår i EU:s prioriterade transportnätverk TEN-T.

Dessutom är det dåligt för tillgängligheten i regionen. Ju längre tid som krävs för att ta sig mellan exempelvis Karlskrona och Kalmar, desto mer minskar incitamenten för människor längs med sträckningen att arbetspendla. Det skapar ytterst sämre matchning på arbetsmarknaden i regionen vilket är dåligt för både invånare och ekonomisk tillväxt.

Tydligast blir effekten när man studerar arbetsmarknadsregioner. I dagsläget är Kalmar och Karlskrona två separata lokala arbetsmarknadsregioner med relativt konstant befolkningstillväxt, vilket det går att läsa mer om i Produktivitetskommissionen Sydost. Det tar i dagsläget mellan 1–1,5 timmar att köra mellan de två nämnda städerna, vilket är klart utanför de 45–60 minuter som krävs för en regionförstoring. Med bättre väg kommer vi närmare det målet och vägen bör därför ges förutsättningar för ökad trafikering.

Ytterst är det anledningen till att E22 AB ställer sig kritiska till beslutet att bygga den nya sträckningen som 2+1 väg istället för 2+2 med genomgående motorväg. Vi har i tidigare analyser visat på den stora möjliga samhällsvinster om E22:an byggs ut till genomgående tvåfilig motorväg, exempelvis i ”Närhetseffekten – Hur bättre infrastruktur leder till högre produktivitet”. På det hela taget kan det handla om produktivitetsvinster på uppåt fyra miljarder kronor. Det skulle även underlätta för framtida elektrifiering av vägtransporter. Sydöstra Sverige behöver en klimatsmart regionförstoring och en välutbyggd E22 är vägen dit.

Med den invändningen tydliggjord vill E22 AB uttrycka sin glädje över att projektet nu tagit fart, då vi ser byggnationen som mycket prioriterad och att anfört projektstarten bör tidigareläggas. Vi finns alltid tillgängliga för dialog och synpunkter nu och senare i processen.

Malmö och Karlskrona, 14 december 2020.

Mikael Blomqvist
Ordförande

Stephan Müchler
VD

Hela yttrandet hittar du här